Beleidsplan

Het beleid van Onder het Buro is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling met name door het produceren van jeugdtheatervoorstellingen. Onder het Buro Heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening zal worden besteed conform de doelstelling. Onder het Buro verwerft gelden door publieksinkomsten, subsidie en fondsen welke met name worden geworven op basis van projecten. Het bestuur is onbezoldigd en enkel onkosten worden vergoed. De administratie en management is in handen van Buro Bannink. Jaarrekening en controle is in handen van Custor financials.

Beleidsstrategie

Onder het Buro wil zoveel mogelijk mensen inspireren om de wereld mooier te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat een receptieve theaterervaring ervoor zorgt dat kinderen meer begrip en empathie creëert voor jezelf, voor anderen, voor onbekenden, voor anders denken. Daarbij geloven wij dat begrip en empathie voor anderen en jezelf zorgt voor een liefdevollere houding ten opzichte van jezelf, je omgeving en de maatschappij. Dat we door een bijdragen te leveren aan de groei en ontwikkeling van begrip en empathie door middel van theater we een mooiere wereld kunnen creëren. Daarom gaan wij vanuit een persoonlijke en daadkrachtige samenwerking zoveel jeugdtheater de wereld insturen die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van een kind. We willen theatermakers die vanuit hun eigen passie en visie, inspirerend en avontuurlijk theater ontwikkelen voor jeugd en jongeren de ruimte bieden om hun vakmanschap te ontwikkelen en eigen ambities te volgen

Missie

Onder het Buro wil een plek creëren voor jeugdtheatermakers en hen stimuleren, faciliteren en begeleiden om zoveel mogelijk kinderen te raken met theater om zo de wereld wat mooier te maken. Onder het Buro produceert voorstellingen die naadloos aansluiten op de belevingswereld van kinderen. Onder het Buro wil kinderen, en in hun kielzog meekomende ouders, inspireren de wereld opnieuw te bevragen en te ontdekken. Onze producties openen werelden groter dan je eigen huis, straat of school.

Visie

Onder het Buro richt al haar werkzaamheden op twee pijlers. Aan de ene kant het aanbieden van jeugdtheater waar op dit moment vraag naar is bij het huidige publiek. Dat vertaalt zich anno 2022 in voorstellingen voor de hele familie, die de fantasie stimuleren en die gericht zijn op de beste theatrale ervaring voor de hele familie of een specifieke doelgroep. En aan de andere kant het bieden van kansen aan nieuwe theatermakers om voorstellingen te ontwikkelen vanuit hun visie en passie voor kinderen en de wereld waarin zij leven.

Onder het Buro wil een inspirerende, betrouwbare kritische maar betrokken coach zijn voor nieuwe jeugdtheatermakers. Wij willen hen inspireren, uitdagen en begeleiden om; zich te ontwikkelen in het vak; hun kwaliteit scherp te houden; zo goed mogelijk aan te sluiten op de vraag vanuit de huidige maatschappij; vanuit hun eigen passie te werken; realistische kaders te stellen vanuit kwaliteiten en visie.  Zo willen we samen met onze makers zoveel mogelijk kinderen raken met theater en de wereld mooier te maken.

Onder het Buro wil voorstellingen produceren die vanuit de maker recht het hart en het hoofd ingaan van het publiek. De artistieke kwaliteit van een theatervoorstelling voor kinderen is verbonden aan scala van elementen. Volgens Onder het Buro draait goed jeugdtheater onder andere om in contact staan met je publiek. Voorstellingen die naadloos aansluiten op de belevingswereld van kinderen. Voorstellingen die aansluiten op de vraag van ouders van nu en passen in de familiesetting waarin zij een voorstelling willen beleven. Een familievoorstelling moet de ouders ook op het puntje van de stoel krijgen. Goed jeugdtheater is een geweldige beleving voor jong en oud.

Voorstellingen die erop gericht zijn om kinderen te verleiden en inspireren om te fantaseren. Voorstellingen waarbij niets alles kan zijn en alles niets omdat de kinderen meegenomen worden op een avontuur in hun eigen hoofd. Theater mag ergens over gaan. Jeugdtheater moet volgens ons de verbeelding en fantasie stimuleren. Het opent werelden groter dan je eigen huis, straat of school. Wij werken met nieuwe makers die zich aan kunnen aansluiten op deze overtuiging.

Doel

Onder het Buro stelt zich als doel om theatermakers met talent voor jeugdtheater of jongerentheater op maat te ondersteunen en te begeleiden naar een autonome beroepspraktijk. Na het doorlopen van diverse samenwerkingen hebben de makers in de toekomst alle artistieke en zakelijke skills om op eigen kracht deel te nemen in de sector en eigen autonome beroepspraktijk naar eigen behoefte in te vullen.

Doelstelling:

Het begeleiden, ontwikkelen, produceren, en/of faciliteren van voorstellingen, projecten, activiteiten gericht op jeugd en jongeren doelgroepen binnen de podiumkunsten.

De statutaire doelstelling van Onder het Buro is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt. Het inzetten om de markt van de podiumkunst sector te stimuleren en prikkelen. Om een gezond ondernemingsklimaat te verwezenlijken waarbij vraag en aanbod dichterbij elkaar komen. Hierbij oog hebbende voor: voldoende aanbod voor (specifieke) doelgroepen, oog voor de vraag vanuit de huidige maatschappij en kansen voor diverse podiumkunstenaars om toetreding te doen en zich te professionaliseren. Met haar doelstelling beoogt Onder het Buro het algemeen cultureel belang te dienen.

Onder het Buro heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 3 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Zoals blijkt uit artikel 13 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling. Het bestuur zal wanneer er een liquidatiesaldo aanwezig is ten tijden van opheffing in de bestuursvergadering een ANBI kiezen die het best aansluit op de doelstelling van Onder het Buro.

Zakelijke gegevens

Stichting Onder het Buro
Burgemeester Bosstraat 46
3043 GD Rotterdam
010-4769668
kvk: 65911792

Doelstelling

Het ontwikkelen, produceren, begeleiden en/of faciliteren van projecten, activiteiten en/of gezelschappen gericht op specifieke doelgroepen binnen de podiumkunsten met een nadruk op kinderen en jongeren.

Bestuursamenstelling

Voorzitter: Marlou Stolk
Penningmeester: Alexander Snijders
Secretaris: Joriene Blom
Directeur: Karin Bannink

Nieuwe bestuursleden worden benoemd door huidig bestuur tijdens de vergadering en per notulen bevestigd.

Bestuurders nemen zitting in het bestuur voor onbepaalde tijd. Indien zij zelf willen aftreden is dit mogelijk en kunnen ze zelf vervanging aandragen. Bestuurders zijn enkel aansprakelijk voor kosten van stichting Onder het Buro wanneer er duidelijk sprake is van wanbeleid, onbehoorlijk bestuur of een onrechtmatige daad.

Beloningsbeleid

De leden van het Bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 4 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten.

Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het beloningsbeleid is erop gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

Vermogen-, bestedings en wervingsbeleid

Onder het Buro houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Onder het Buro werkt voornamelijk met projectgelden en besteedt der halve de verkregen inkomsten conform de projectplannen aan de diverse projecten. Er wordt gewerkt vanuit de liggende begrotingen welke door middel van fondsen, sponsoring en markinkomsten gedekt zullen worden.

Algemene inkomsten van stichting Onder het Buro komen ten behoeve van algemene bedrijfsvoering van de instelling. Daaronder kan verstaan worden ontwikkeling marketingactiviteiten ter naamsbekendheid van instelling, kantoorkosten, administratiekosten ect.

Onder het Buro werft grotendeels gelden gericht op specifieke projecten. Voor projecten worden er subsidies aangevraagd bij fondsen die aansluiten op de doelstellingen van een project. Onder het Buro heeft tot nu toe fondsbijdragen ontvangen van: Fonds Podiumkunsten, Fonds 21, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds, Janivo Fonds, Kickstart cultuurfonds, Norma Fonds, Elisa Mathilda Fonds, Erasmus Fonds, Deltaport Donatiefonds, KFhein Fonds.

Daarnaast zijn voor werving van gelden Gemeente Rotterdam en Gemeente Utrecht een partner. Zij hebben meermaals projecten van Onder het Buro gesteund. Onder het Buro heeft de ambitie om in de aankomende jaren uit te groeien naar een belangrijke spil in de rotterdamse culturele sector. Het streven is om meerjarige subsidie te ontvangen om een betere continuïteit te borgen in de bedrijfsvoering.

Onder het Buro is voor een grootdeel afhankelijk van de eigen publiekinkomsten uit voorstellingen. De geproduceerde voorstellingen van makers spelen meerdere seizoenen zodat makers vlieguren in het veld maken. Deze activiteiten zijn altijd kostendekkend en dragen bij aan de kosten van de dagelijkse leiding.

Op grond van artikel 7 van de statuten van Onder het Buro en haar feitelijke werkzaamheden geeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 4.5 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten.

Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het beloningsbeleid is erop gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instellingen. Onder het Buro is niet aangesloten bij een CAO maar neemt CAO theater en dans als uitgangspunt voor beloning en werkafspraken. Onder het Buro onderschrijft de fairpractice code en de cultural governance code.

Administratieve organisatie

Het beleid van Onder het Buro is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling met name door het produceren van jeugdtheatervoorstellingen. Onder het Buro Heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening zal worden besteed conform de doelstelling. Onder het Buro verwerft gelden door publieksinkomsten, subsidie en fondsen welke met name worden geworven op basis van projecten. Het bestuur is onbezoldigd en enkel onkosten worden vergoed. De administratie en management is in handen van Buro Bannink. Jaarrekening en controle is in handen van Custor financials.

 

Onder het Buro voldoet aan haar publicatieplicht door jaarverslag en jaarrekening te plaatsen op www.onderhetburo.com/jaarverslag