Samenvatting beleidsplan

Zakelijke gegevens &

Stichting Onder het Buro
Burgemeester Bosstraat 46
3043 GD Rotterdam
010-4769668
kvk: 65911792

Doelstelling:

Het ontwikkelen, produceren, begeleiden en/of faciliteren van projecten, activiteiten en/of gezelschappen gericht op specifieke doelgroepen binnen de podiumkunsten met een nadruk op kinderen en jongeren.

 

Bestuursamenstelling

Voorzitter: Martijn Bannink
Nieuwe Haven 77b
3116 AA Schiedam
Penningmeester: Hugorina Wilhelmina Hazelbag
Iepenlaan 4
3121 BB Schiedam
Secretaris: Thom Jordens
Da Costastraat 32a
3117 PH Schiedam
Zakelijk waarnemer: Karin Bannink
Burgemeester Bosstraat 46
3043 GD Rotterdam

 

 

Nieuwe bestuursleden worden benoemd door huidig bestuur tijdens de vergadering en per notulen bevestigd.

Bestuurders nemen zitting in het bestuur voor onbepaalde tijd. Indien zij zelf willen aftreden is dit mogelijk en kunnen ze zelf vervanging aandragen. Bestuurders zijn enkel aansprakelijk voor kosten van stichting Onder het Buro wanneer er duidelijk sprake is van wanbeleid, onbehoorlijk bestuur of een onrechtmatige daad.

Beloningsbeleid

De leden van het Bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 4 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten.

Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het beloningsbeleid is erop gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

Te verrichten werkzaamheden van Stichting Onder het Buro

Stichting Onder het Buro verricht de volgende werkzaamheden: Het ontwikkelen, produceren, begeleiden en/of faciliteren van projecten, activiteiten en/of gezelschappen gericht op specifieke doelgroepen binnen de podiumkunsten.

Doordat Stichting Onder het Buro ontstaat vanuit het producerende deel van Buro Bannink zijn er ten tijden van het opstellen van het huidige beleidsplan al meerdere activiteiten. Zo hebben meerdere jonge makers in opdracht van Onder het Buro een voorstelling ontwikkeld en hun eerste stappen richting professionalisering gezet. Er zijn bij meerdere theaters theaterladders ontwikkeld om jeugdtheater een prominentere plek binnen hun programma te geven. Daarnaast is er in 2016 gestart met een eigentijds jeugdtheaterfestival dat zowel theaters de mogelijkheid biedt een nieuw publiek te vinden in een overkoepeld marketingconcept als jonge makers een kans geeft meer vlieguren te maken. Ook worden er geregeld projecten ontwikkeld en uitgevoerd voor het onderwijs. Deze activiteiten leveren allen een bijdrage aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten.

Om een cultuur minnende generatie op te laten groeien richt Stichting Onder het Buro zich zowel op receptieve als productieve podiumkunsten. Zowel wel het kijken naar theater als het zelf ervaren van theater levert een bijdrage aan het vormen van het culturele bewustzijn. Stichting Onder het Buro legt hoofdzakelijk de nadruk op de receptieve podiumkunsten.

Overkoepelende concepten

Stichting onder het Buro zet zich in om overkoepelende concepten te ontwikkelen waarmee ze een positieve impuls aan de markt van jeugd- en jongerentheater kunnen geven. Hierbij kan gedacht worden aan een festival dat landelijk in diverse theaters te zien zal zijn. Dat zo naam opbouwt bij het publiek en nieuw publiek weet uit te dagen naar het theater te komen. Ook kan er gedacht worden aan nieuwe vormen van theater, series, pr-concepten of andere partners om nieuw publiek te vinden.

Er wordt gezocht naar nieuwe manieren om nieuw publiek aan te trekken voor jeugd- en/of jongerentheater. In deze overkoepelende projecten en concepten wordt ook gezocht naar mogelijke samenwerkingen met partijen en personen buiten de theatersector. Wellicht wil het publiek van nu namelijk wel theater beleven op een andere locatie. De concepten vertrekken altijd vanuit een bevinding in de markt.

Voorstellingen

Stichting Onder het Buro gaat te werk als productiehuis voor ongebonden makers in het jeugdtheater- of jongerentheaterveld. De makers hebben weinig tot geen ervaring in het maken van theatervoorstellingen voor kinderen maar wel het nodige talent, kennis en kunde. In het maakproces faciliteert stichting Onder het Buro de maker zodat deze zich kan ontwikkelen en professionaliseren. De juiste begeleiding op zowel artistiek als zakelijk vlak wordt geboden. De (talent)ontwikkeling van de maker en het eindproduct staan centraal. Zakelijk wordt de maker ondersteund door het team van Stichting Onder het Buro & Buro Bannink, impresariaat voor theater en educatie. Een nieuwe maker wordt artistiek ondersteund door een expert van buitenaf die door Stichting Onder het Buro wordt ingehuurd. Deze begeleiders zijn met name dramaturgen en regisseurs die betrokken zijn bij het maakproces en vanaf het eerste moment meedenken met het gehele project. De externen die worden ingehuurd worden uitgezocht op basis van de connectie met de stijl van de maker en een klik met het doel van het project. Zodanig kunnen experts bij elk project volledig anders zijn.

De plannen die binnenkomen bij Onder het Buro worden getoetst op maatschappelijke relevantie, vraag vanuit de markt en connectie met het publiek. Een maker moet een duidelijke visie hebben op wat hij of zij teweeg wil brengen bij het publiek en moet dus ook goed weten wie het publiek is. Er wordt altijd rekening gehouden met huidige trends in de markt en kansen voor de maker om zich te ontwikkelen op lange termijn. Een maker moet de potentie hebben om na één of meerdere projecten door te stromen als maker bij een bestaand of eigen gezelschap.

Er wordt altijd gestart vanuit een proeve. Een kleinschalige voorstelling welke ontwikkeld is in contact met de betreffende doelgroep. Door in vooronderzoek te verdiepen in de doelgroep kan de haalbaarheid en de invulling van de voorstelling worden bekeken. Afhankelijk van de uitkomst van deze proeve wordt gekeken of de maker een kleine voorstelling gaat maken of dat de voorstelling zoveel aansluiting op de markt heeft en de maker voldoende potentie om een volledige productie te starten.

Binnen de kleine voorstelling ontwikkelt de maker een interactieve (solo)voorstelling van 25 tot 35 minuten voor kinderen van 2 of 4 jaar. Met name de interactie tussen speler en publiek staat hier centraal. De voorstellingen zijn productioneel en financieel laagdrempelig. De makers hebben de ruimte om te experimenteren en om te kijken of ze een connectie zien met deze doelgroep. De voorstellingen worden indien ze aan de kwaliteitseisen voldoen onder de noemer peuterpret of kleuterpret aangeboden aan scholen, bibliotheken, festivals en theaters (als randprogrammering).

Indien een maker in de proeve tot een duidelijk plan komt dat aansluit op de vraag vanuit de markt en de doelgroep al zeer goed kan inschatten wordt er gestart met langlopend project. Subsidies worden aangevraagd en de productie wordt gezamenlijk ontwikkeld.

Verkorte staat van financiën

Baten 2016
totale inkomsten € 32.500,00
Fondsen & sponsoring € –
Lening € 2.000,00
Inkomsten totaal € 34.500,00
Lasten 2016
Personele kosten € 29.580,00
kantoorkosten € 2.120,00
pr activiteiten (buiten projecten om) € 1.300,00
productkosten € 1.500,00
Totale exploitatiekosten € 34.500,00
winst/verlies € –  

 

Naar verwachting zullen de doeluitgaven in 2016 € 34500,00 bedragen, waarvan circa 63% voor inhuur van creatief uitvoerend personeel. Van de totale begroting betreft dit 38% voor de uitvoer van onderwijsprojecten, 11% voor freelance acteurs van voorstellingen, 14% voor theatergezelschappen uit het grote BroerZus festival. Overige inhuur zijn gericht op zakelijk management (9% van totale begroting) en impresario. De kantoor en bestuurskosten bedragen 6% van de begroting.

In 2017 zullen naar verwachting de kantoor en bestuurskosten minder dan 2% van de begroting betreffen.

 

Stichting Onder het Buro voldoet aan haar publicatieplicht op www.onderhetburo.com/bestuur

Bovenstaande tekst is afgesloten op 22 augustus 2016 en is gebaseerd op onze interpretatie van de thans geldende Nederlandse wetgeving en de huidige stand van de jurisprudentie.